W wyroku z 14 kwietnia 2016 r. Sąd Najwyższy w całości uwzględnił naszą skargę kasacyjną w sprawie dotyczącej odpowiedzialności osobistej członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, za zobowiązania spółki. Spośród kilku występujących w sprawie zagadnień prawnych, na szczególną uwagę zasługuje m.in. aspekt wpływu podstaw orzeczenia niewypłacalności upadłego (tzw. „przesłanka bilansowa” albo „płynnościowa” niewypłacalności) na ocenę właściwego czasu do wystąpienia przez zarząd spółki z wnioskiem o upadłość (art. 299 par.2 KSH), a także zakres mocy wiążącej prawomocnego postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z przyczyn określonych w art. 12 Prawa upadłościowego i naprawczego (który obowiązywał do 31 grudnia 2015 r.).

Optimas