Monitoring

Monitoring

Dnia 15 kwietnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej, istotnie zmieniająca zasady ochrony znaków towarowych. Zmiany dotyczą także znaków już chronionych. Najkrócej ujmując: dotąd Urząd Patentowy badał zgłoszenia pod kątem kolizji ze znakami wcześniejszymi. Jeśli zgłoszony znak był podobny do znaku chronionego – Urząd wydawał decyzję o odmowie rejestracji. Aktualnie wprowadzono nowy system (tzw. sprzeciwowy), wzorowany na systemie stosowanym przez Urząd Unii Europejskiej. Urząd Patentowy dokona rejestracji znaku pomimo identyczności albo podobieństwa do znaków wcześniejszych, jeśli uprawniony nie sprzeciwi się rejestracji. To rzeczą uprawnionego jest monitorowanie publikowanych zgłoszeń i wnoszenie sprzeciwów wobec zgłoszeń kolidujących z jego własnymi prawami. Informacje o nowych zgłoszeniach ukazują się w Biuletynie Urzędu Patentowego. Osoby zainteresowane bliższymi informacjami w tej sprawie zapraszamy do kontaktu pod adresem ogólnym e-mail: biuro@opts.pl

Optimas