Zwolnienie z ZUS – tarcza antykryzysowa 1.0

Zwolnienie z ZUS – tarcza antykryzysowa 1.0

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS w ramach pierwszej wersji tzw. „tarczy antykryzysowej” związanej z epidemią koronawirusa, możliwe jest na okres 3 miesięcy od 1 marca do 31 maja 2020.

Zwolnienie z ZUS za powyższy okres mogą uzyskać osoby:
1) które rozpoczęły pozarolniczą działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 roku i opłacały składki wyłącznie za siebie
2) które rozpoczęły pozarolniczą działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r. i do końca lutego zgłosiły do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób
3) duchowni.

Przedsiębiorcy, którzy opłacają tylko własne ubezpieczenie, mogą uzyskać zwolnienie z ZUS jeżeli spełniają kryterium dochodowe. W przypadku tej grupy przedsiębiorców, przychód w pierwszym miesiącu, za który będzie składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie może być wyższy niż trzykrotność prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku, czyli nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł. Jeżeli taki przedsiębiorca składa wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień i maj, to jego marcowy przychód nie może przekroczyć ww. kwoty.

Przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 10 osób i duchowni, uzyskują zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS niezależnie od kryterium dochodowego.

Aby uzyskać zwolnienie z ZUS, należy złożyć odpowiedni wniosek do właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do 30 czerwca 2020 roku. Wniosek może zostać złożony osobiście, za pośrednictwem poczty lub przez Internet za pośrednictwem portalu ZUS PUE

https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

(Profil na ZUS PUE można założyć przez Internet jeżeli dysponuje się podpisem zaufanym EPUAP albo podpisem kwalifikowanym)

lub strony

https://www.gov.pl/web/gov/zwolnienie-ze-skladek-ZUS-na-3-miesiace

Wzór wniosku o zwolnienie z ZUS można znaleźć na stronie ZUS:
https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/RDZ_RODO.pdf/93004a9f-dad8-5570-54ea-0d3157cbbab6

W celu uzyskania zwolnienia od składek konieczne jest także przesyłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za marzec, kwiecień i maj 2020, chyba że zgodnie z tymi przepisami płatnik składek jest zwolniony z obowiązku ich składania. Przesłanie ww. dokumentacji w terminie do 30 czerwca 2020 roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest warunkiem uzyskania zwolnienia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformuje przedsiębiorcę o uzyskaniu zwolnienia z obowiązku zapłaty składek. Zwolnienie co do zasady powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia dokumentów za ostatni miesiąc wskazany we wniosku.

Co istotne, osoby, których dotyczyć będzie zwolnienie z obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także zgłoszeni przez nich do tego ubezpieczenia członkowie rodziny, zachowują prawo do świadczeń z ZUS.

Warto zauważyć także, że w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, zwolnienie obejmuje wyłącznie składki od najniższej podstawy ich wymiaru. Podobnie jest z osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, dla których podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota.

Optimas