Świadczenie postojowe – zlecenie i inne umowy

Świadczenie postojowe – zlecenie i inne umowy

Świadczenie postojowe stanowiące jednorazowe wsparcie dla przedsiębiorców jak i osób wykonujących umowy cywilnoprawne zostało wprowadzone na podstawie ustawy zwanej potocznie „tarczą antykryzysową”.

Informacje o świadczeniu postojowym dla przedsiębiorców znajdziesz tutaj:

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców

Jakie warunki muszą spełnić osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, aby otrzymać takie świadczenie?

Osoby wykonujące umowy cywilnoprawne to np. osoby wykonujące umowę agencyjną, umowę o dzieło, umowę zlecenie lub inne podobne umowy o świadczenie usług. Świadczenie postojowe przysługuje takim osobom jeśli mieszkają w Polsce i są jej obywatelami (w wypadkach określonych ustawą – także obcokrajowcom). Świadczenie postojowe może zostać przyznane temu, kto nie posiada prawa do ubezpieczenia społecznego z innego tytułu (np. z dodatkowo zawartej umowy o pracę).

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli umowa na podstawie której realizuje swoje obowiązki, została zawarta przed 1 lutego 2020 roku. Przychód z tej umowy uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek o świadczenie postojowe, nie może być wyższy od trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, czyli nie może przekraczać 15 593,58 zł. (Chodzi tu o przychód, a nie dochód czyli nawet w przypadku straty, jeżeli wpływy były wyższe niż ww. kwota, to świadczenie się nie należy).

Co do zasady, świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne wynosi 2 080 zł. Jeśli jednak przychód z zawartych umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wyniesie mniej niż 1 300 zł, to świadczenie postojowe wyniesie tyle, ile ten przychód. To oznacza, że jeżeli w kwietniu zostanie złożony wniosek o udzielenie świadczenia postojowego dla osoby, która w marcu uzyskała przychód z tytułu zawartej umowy zlecenie w wysokości 800 zł, to wysokość jej świadczenia wyniesie 800 zł. Jeżeli wynagrodzenie z tej samej umowy wyniosłoby 1350 zł, to wysokość świadczenia wyniosłoby już 2 080 zł.

Osoba wykonująca umowę cywilnoprawną nie może złożyć samodzielnie wniosku o przyznanie jej świadczenia postojowego. Taki wniosek na jej rzecz, składa ten z kim została zawarta umowa cywilnoprawna (czyli np. zleceniodawca).

Wniosek należy złożyć do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, najpóźniej w terminie do 3 miesięcy od daty od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Wniosek o przyznanie świadczenia postojowego może zostać złożony osobiście, drogą pocztową lub przez Internet, za pośrednictwem strony:

https://www.gov.pl/web/gov/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne
lub PUE ZUS – https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/RSP-C.pdf/794238fe-b829-63ec-1c5c-5a04639f9fee

Optimas