Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców

Świadczenie postojowe jest formą wsparcia dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (dalej jako przedsiębiorcy) lub osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne, które zostało wprowadzone na podstawie ustawy zwanej potocznie tarczą antykryzysową.

Ten wpis jest poświęcony świadczeniom postojowym przysługującym przedsiębiorcom. Więcej informacji na temat świadczenia przysługującego osobom wykonującym umowy cywilnoprawne, znajdą Państwo tutaj:

Świadczenie postojowe – zlecenie i inne umowy

Świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcom, którzy mieszkają na terenie Polski i są jej obywatelami (w wypadkach określonych ustawą, świadczenie przysługuje także obcokrajowcom). Wniosek o świadczenie postojowe może zostać złożony przez przedsiębiorcę, który nie ma prawa do ubezpieczenia społecznego z innego tytułu, czyli np. z dodatkowo zawartej umowy o pracę. Warunki uzyskania świadczenia różnią się w zależności od tego, czy przedsiębiorca zdecydował się pomimo epidemii prowadzić dalszą działalność gospodarczą, czy nie.

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców, którzy nie zawiesili działalności gospodarczej

Świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcy, który:
– rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 i nie zawiesił jej,
– PRZYCHÓD uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc, ale nie wyższy od trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, która aktualnie wynosi 15 593,58 zł.

To oznacza, że jeśli przykładowo przedsiębiorca będzie składał wniosek w kwietniu, powinien porównać przychód uzyskany w marcu z przychodem uzyskanym w lutym. Jeżeli przychód marcowy będzie niższy od lutowego o co najmniej 15% i nie będzie przekraczał kwoty 15 593,58 zł, przedsiębiorca może złożyć wniosek o wypłatę świadczenia postojowego.
Wysokość przysługującego świadczenia wynosi 2 080 zł.

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców, który zawiesili działalność gospodarczą

Świadczenie postojowe przysługuje także przedsiębiorcy, który:
– rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 i zawiesił ją po 31 stycznia 2020 roku;
– przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, która aktualnie wynosi 15 593,58 zł.

To oznacza, że jeśli przykładowo przedsiębiorca zawiesił działalność w marcu i będzie planował złożenie wniosku w kwietniu, to powinien zweryfikować, czy przychód uzyskany w marcu był niższy od kwoty 15 593,58 zł. Jeżeli tak, to wniosek o wypłatę świadczenia postojowego może zostać złożony. Wysokość przysługującego świadczenia w tym przypadku również wynosi 2 080 zł.

Przedsiębiorca rozliczający podatek kartą podatkową, zwolniony od obowiązku płacenia VAT-u

Wypłata świadczenia postojowego dla przedsiębiorcy rozliczającego podatek kartą podatkową, zwolnionego od obowiązku płacenia VAT-u, nie jest uzależniona od spadku przychodów. W tym wypadku, wysokość przysługującego świadczenia jest jednak niższa i wynosi 1 300 zł.

Aby uzyskać świadczenie postojowe, należy złożyć wniosek do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w terminie do 3 miesięcy od daty od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Wnioski o przyznanie świadczenia postojowego można składać osobiście we właściwym oddziale ZUS, za pośrednictwem poczty lub przez Internet za pośrednictwem strony
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/jednoosobowa-firma

lub Platformy Usług Elektronicznych ZUS
https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/RSP-D.pdf/337e56fe-1c60-70aa-eade-f1172ea3fe94

Przedsiębiorca, który wystąpił z wnioskiem o udzielenie świadczenia postojowego, może złożyć także wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS). Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj:

Zwolnienie z ZUS – tarcza antykryzysowa 1.0

Optimas